Personas datu izmantošanas principi

Personas datu apstrādes mērķis

Personas datu apstrādes mērķis ir sniegt fiziskai personai (datu subjektam) informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu.

Personas datu izmantošanas nolūki:

  • pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai;
  • mārketinga nolūkos t.sk. informējot par aktuālajiem piedāvājumiem – preču vai pakalpojumu akcijām, atlaidēm un citām aktivitātēm (piemēram, iespējamu dalību izlozēs vai loterijās), tostarp, par speciāli personai izstrādātiem piedāvājumiem, atbilstoši sadarbības vēsturei, izvērtējot personīgās vēlmes un intereses;
  • saziņai par apkalpošanas kvalitātes uzlabošanu;
  • apsveikumiem svētku dienās;
  • informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā, kā arī citos specifiskos nolūkos, par kuriem persona tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datu uzņēmumam.

Gadījumā, ja persona nepiekrīt sniegt savus personas datus vai vēlas atsaukt savu piekrišanu, tai ir tiesības saņemt standarta piedāvājumus un pakalpojumus, kādus attiecīgajā brīdī piedāvā Uzņēmums.

Kur mēs iegūstam personas datus?

Mēs iegūstam Jūsu datus tieši no Jums. Datus varam iegūt arī pakalpojumu sniegšanas gaitā. Jūsu dati var tikt iegūti no dažādiem publiskiem reģistriem.

Kādus Jūsu personas datus mēs apstrādājam?

Kad Jūs pasūtāt produktus vai pakalpojumus vai reģistrējaties mūsu vietnē, mēs apkopojam informāciju par Jums. Ja brīvprātīgi aizpildāt klientu anketas, sniedzat atsauksmes vai piedalāties uzņēmuma rīkotajos konkursos, arī tad mēs varam apkopot informāciju par jums.

Uzņēmuma apkopotie personas dati ietver:

  • informāciju, kas saistīta ar personas identitātes noteikšanu un pārbaudi, piemēram, vārdu, uzvārdu un personas kodu;
  • kontaktinformāciju, piemēram, adresi, e-pasta adresi un tālruņa numuru;
  • informāciju, kas saistīta ar pakalpojumu sniegšanu, klientu attiecībām un to pārvaldību;
  • informāciju, kas nepieciešama likumos noteikto pienākumu izpildei;

Personas datu apstrādes apjomu nosaka sniegtā pakalpojuma vai sadarbības veida specifika.

Kurš var apstrādāt Jūsu personas datus?

Jūsu personas datus apstrādā mūsu uzņēmuma darbinieki vai uzņēmumi, kuri sniedz mūsu uzņēmumam kādu pakalpojumu (piemēram, grāmatvedības uzņēmums) un to darbinieki, kuriem ir tiesības strādāt ar personas datiem. Jūsu dati vienmēr tiks apstrādāti rūpīgi, ievērojot labu datu apstrādes praksi. Abas Puses darbojas kā neatkarīgs datu pārzinis.

Kādos jautājumos ar Jums sazināsies?

Uzņēmums var sazināties ar Jums, izmantojot norādītos datus, kā arī tos datus, kuri jau iepriekš ir nodoti Uzņēmuma rīcībā, lai noskaidrotu Jūsu aktuālās vēlmes, viedokli par Uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem vai lai aktualizētu tā rīcībā esošo informāciju, kā arī informētu par aktuālajiem piedāvājumiem.

Personas datu aizsardzība

Uzņēmums aizsargā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un uzņēmuma saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Kur es varu uzzināt vairāk?

Jums ir tiesības vērsties pie Uzņēmuma pārstāvja, lai saņemtu visu informāciju, kas par Jums atrodas Uzņēmuma rīcībā, sazinoties ar Uzņēmuma administratori pa e-pastu latsign@latsign.lv vai tālruni 67607095.

Kā es varu atteikties no ziņu saņemšanas?

Jums ir tiesības vērsties pie Uzņēmuma, izmantojot augstāk norādīto kontaktinformāciju, ar lūgumu labot vai dzēst neprecīzus vai novecojušus datus, kā arī jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personas datu izmantošanai. Tāpat, sākot ar 25.05.2018. Jums ir tiesības prasīt datu izmantošanas ierobežošanu, tiesības iebilst pret personas datu izmantošanu, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā ar attiecīgu sūdzību saistībā ar Jūsu datu prettiesisku izmantošanu.

Cik ilgi uzglabās manus iesniegtos datus?

Mēs glabājam Jūsu datus vismaz tik ilgi, cik ilgi Jūs esat mūsu klients. Pēc klientu attiecību izbeigšanas datu saglabāšanas periods ir atkarīgs no to veida, lietošanas mērķa un likumā noteiktās informācijas glabāšanas termiņa. Datu glabāšanas laikā mēs ievērojam likumā noteiktās prasības.

Mēs vēlamies uzglabāt mūsu rīcībā esošos Jūsu personas datus tā, lai tie būtu precīzi un aktualizēti, dzēšot nevajadzīgus datus un atjauninot novecojušo informāciju. Tāpēc aicinām Jūs regulāri pārbaudīt, vai Jūsu dati ir atjaunoti, precīzi, un ziņot mums nekavējoties, ja Jūsu personas datos ir notikušas kādas izmaiņas.

Personas datus paredzēts nodot Uzņēmuma pilnvarotiem darbiniekiem. Personas datus nav paredzēts nodot ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm.

Citi noteikumi

Uzņēmumam ir tiesības veikt papildinājumus Personas datu izmantošanas principos, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju uzņēmuma mājaslapā vai norādot izsūtāmos materiālos.

Personas datu pārzinis

Latvijas-Vācijas sabiedrība SIA „LATSIGN”, reģistrācijas Nr. 40003101954, adrese: Bauskas iela 86, Rīga, LV-1004, e-pasts: latsign@latsign.lv; tālruņa Nr.67607095.

Personas datu izmantošanas juridiskais pamats

līdz 2018.gada 25.maijam – Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.panta 1.punkts; Sākot ar 2018.gada 25.maiju – Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 6.panta pirmā daļa.